Algemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Art. 1 Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

Art. 2 Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3 Bij overschrijding van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens onze cliënten tot vergoeding van daardoor ontstane schade verplicht.

Art. 4 De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Art. 5 De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 6 Eventuele klachten met betrekking tot het geleverde en geplaatste materiaal dienen per aangetekend schrijven te worden ter kennis gebracht van de verkoper uiterlijk binnen een termijn van vijf werkdagen na effectieve plaatsing.

Art. 7 Onze leveringen zijn contant betaalbaar.

of : Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 14de dag na factuurdatum.

Art. 8 Het geleverde en geplaatste materiaal blijft eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de algehele betaling van de verschuldigde koopsom; tot deze algehele betaling is het de koper verboden de materialen verder te verkopen, te verhuren of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen van derden, zelfs tijdelijk, zonder de toestemming van de verkoper.

Art. 9 Bij gebrek aan betaling van de factuur op de achtste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

Art. 10 Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 10% per jaar.

Art. 11 Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende acht dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 15 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Art. 12 Door onze technici kan service verleend worden bij het in bedrijf stellen van onze apparatuur indien zulks wordt verlangd en wel op basis van een nacalculatie.

Servicekosten zijn niet inbegrepen, tenzij aangeboden in onze offertes.

Art. 13 Annuleringen van een order door onze cliënten worden alleen geaccepteerd indien de opdrachtgever bereid is de rekening te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden, gebaseerd op de totaal veroorzaakte kosten met een minimum van 20% van het orderbedrag.

Art. 14 De verkoper behoudt zich het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

Art. 15 Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Art. 16 In geval van betwisting is Belgisch recht van toepassing, enkel de Rechtbank van Koophandel te Gent, respectievelijk het Vredegerecht van Gent is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen waartoe een contract, zijn uitvoering of zijn beëindiging aanleiding zou geven.